Tietosuojaseloste

Tämä seloste kuvaa käsittelyperiaatteet niistä henkilötiedoista, joita StarIT kerää, käsittelee tai säilyttää liiketoiminnan puitteissa ja joiden käsittelyperiaatteista ei ole erillistä sopimusta.

Rekisterinpitäjä

StarIT Oy, Y-tunnus: 2410042-8, jäljempänä ”StarIT”
Niittytaival 13
02200 Espoo
Puh. +358 9 4257 8220
Sähköposti info@starit.fi

Yleistä

Tämä seloste kuvaa käsittelyperiaatteet niistä henkilötiedoista, joita StarIT kerää, käsittelee tai säilyttää liiketoiminnan puitteissa ja joiden käsittelyperiaatteista ei ole erillistä sopimusta.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

StarIT kerää ja käsittelee henkilötietoja liiketoiminnan tarpeisiin. Näitä ovat:

 • Myynti
 • Markkinointi
 • Asiakaspalvelu
 • Rekrytointi
 • Yhteydenpito alalla toimiviin tahoihin

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin

Käsiteltävät henkilötiedot

StarIT ei tämän selosteen puitteissa käsittele EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 9 artiklan tarkoittamia erityisiä henkilötietoryhmiä.

Käsiteltävät henkilötiedot ovat:

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Tiedot rekisteröidyn ja StarIT:n välisestä suhteesta ja viestinnästä
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Kansalaisuus
 • Rekisteröidyn käsittelytarkoitusta varten luovuttamat lisätiedot, kuten ammatti, asema, koulutus tai julkiset lähteet, joissa on henkilöön yhdistettäviä tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan. Henkilötiedot voidaan saada myös kolmansien osapuolien kautta, jos rekisteröity on sallinut näille tietojen luovutuksen.

Henkilötietojen säilytysaika

StarIT voi säilyttää henkilötietoja niin kauan, kun siihen on lakiin perustuva oikeus tai velvollisuus. Pääsääntöisesti StarIT poistaa rekistereistä henkilötiedot, joille ei ole enää tarvetta liiketoiminnassa eikä lakiin perustuvaa säilytysvelvollisuutta.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröityjen henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille tahoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai julkaista rekisteröidyn suostumuksella. Henkilötietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle niin että käsittelyssä sovelletaan samoja käsittelyperiaatteita kuin EU:n ja ETA:n alueella.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoja käsittelevien ja säilyttävien tietojärjestelmien tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa (GDPR) säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Evästeet

StarIT käyttää verkkosivustollaan ja palveluissaan omia ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan siihen suostumuksen antaneiden henkilöiden käyttökokemusta. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, eikä näistä muodostu henkilörekisteriä StarIT:lle, mutta kolmannet osapuolet saattavat pystyä yhdistämään evästeistä kertynyttä tietoa muihin hallussaan oleviin henkilötietoihin. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkosivuston käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, käytön seurantaan ja sivuston kehittämiseksi.

Ota yhteyttä myyntiin